Belastingplan gaat toch door

Het kabinet heeft alsnog bij D66 steun gevonden voor de belastingplannen. De lastenverlichting van 5 miljard euro is daarmee gered. De plannen zijn wat bijgesteld op het vlak van vergroening en werkgelegenheid. Zo gaat er vanaf 2017 224 miljoen extra naar de arbeidskorting. Werkenden met inkomens tussen € 35.000 en € 125.000 krijgen hierdoor lagere lasten. Ook is er vanaf 2017 structureel 100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderentoeslag en evenveel voor de kinderopvangtoeslag. Per 1 januari 2016 al wordt het heffingsvrije vermogen voor Box 3 met € 3.000 verhoogd tot € 24.437. In het plan stond al een verhoging per 1 januari 2017 tot € 25.000. Die is dus grotendeels naar voren gehaald. Hierdoor zullen in 2016 al 215.000 extra belastingplichtigen geen belasting meer betalen in Box 3.

In ruil voor de belastingdeal heeft het Kabinet toegezegd voortgang te maken met het plan tot uitfaseren van de kolencentrales. Er wordt deze kabinetsperiode een besluit over genomen. Op termijn moet elektriciteitsopwekking zonder kolen plaatsvinden.

Vanaf 2019 is het de bedoeling dat een verlaging van inkomstenbelasting met 4 miljard gepaard gaat met een verhoging van de gemeentelijke belastingen. De randvoorwaarden staan vast. Het moet maximaal koopkrachtneutraal uitpakken voor burgers, de inkomensverdeling zoveel mogelijk intact laten en ook nog eens leiden tot tenminste 15.000 banen. Gemeenten mogen echter geen inkomenspolitiek gaan bedrijven, speciale groepen mogen niet de dupe worden, het stelsel moet goed uitvoerbaar zijn en de totale lastendruk (Rijk en lokale overheden) moet gelijk blijven.


Bron: Fiscount feed

Nassaulaan 1
7811 GK Emmen
T  0591-644 952 / M  06-55 11 65 52
E  info@administratiekantooremmen.nl